آزمونهای آنلاین

تست نحوه عملکرد

در اینجا میتوانید نحوه عملکرد پاسخگویی به سوالات یک آزمون را به کمک سوال های متعدد تمرین کنید.

ثبت نام

لطفا برای تست ثبت نام کنید.
شماره گذرنامه خود را آماده کنید.

 

خود آزمون A0-A1 برای پیش آمادگی جهت شرکت در آزمون

دانش خود را تست کنید و اطمینان حاصل کنید آیا
در حال حاضر در سطح امتحان A1 هستید.
 

خود آزمون A2 - B1 برای پیش آمادگی جهت شرکت در آزمون

دانش خود را تست کنید و اطمینان حاصل کنید آیا در حال حاضر در سطح امتحان A2-B1هستید.

آزمون A1

معلومات شما پس از گذراندن کلاسهای A1 محک زده خواهد شد و در صورت قبولی در آزمون شما شما قادر به دریافت مدرک مربوطه از آلمان خواهید شد. با آرزوی موفقیت برای شما.

آزمون A2

معلومات شما پس از گذراندن کلاسهای A2 محک زده خواهد شد و در صورت قبولی در آزمون شما قادر به دریافت مدرک مربوطه از آلمان خواهید شد. با آرزوی موفقیت برای شما. 

آزمون B1

معلومات شما پس از گذراندن کلاسهای B1 محک زده خواهد شد و در صورت قبولی در آزمون شما قادر به دریافت مدرک مربوطه از آلمان خواهید شد. با آرزوی موفقیت برای شما.